Archiwum Romualda Biskupskiego

Informacje

  • Kategoria:Digitalizacja archiwaliów
  • Opis zadania: zadanie w ramach konkursów NiNA
  • Wykonanie: 2014
  • Witryna projektu: witryna

Niepublikowane materiały archiwalne, wytworzone w latach 1960 – 2007, przez zmarłego, wybitnego historyka sztuki – Romualda Biskupskiego, specjalistę w zakresie badań malarstwa cerkiewnego, wieloletniego kierownika Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum Historycznego w Sanoku.

Systematycznie prowadzone, pisemne uwagi dotyczące historii, ikonografii, paleografii zabytków malarstwa ikonowego od średniowiecza do XIX wieku, charakterystyka ośrodków i arteli twórczych, atrybucja sztuki cerkiewnej, wskazówki bibliograficzne, wypisy z opracowań i źródeł archiwalnych, dotyczące głównie obszaru historycznych eparchii przemyskiej, lwowskiej i chełmskiej. Udostępnione materiały stanowią około 25 % pozostawionych przez Romualda Biskupskiego usystematyzowanych notatek w formie fiszek (pozostałe, wg dyspozycji Janiny Lewandowskiej, pozostają w Muzeum Historycznym w Sanoku). Jest to materiał roboczy, którym posługiwał się autor, przygotowując monograficzne publikacje i jakiego nigdy nie planował udostępniać w takiej formie. Jego nagła śmierć (9 stycznia 2008 r.) postawiła żonę – Janinę Lewandowską, także przed trudną decyzją dotyczącą losu archiwum. Identyfikując materiały przy udziale Jarosława Giemzy, zdecydowała o celowości jego zachowania i upowszechnienia. O wartości prezentowanych, uporządkowanych notatek decydują kompetencje i rozległa wiedza autora oraz szeroko prowadzona kwerenda i zakres systematycznie prowadzonych badań. Zespół archiwalny posiada wyjątkową wartość dla kontynuacji badań nad sztuką cerkiewną ukraińskiego obszaru kulturowego. Wśród notatek znajdują się m.in. odpisy (w oryginalnej formie i tłumaczeniu) marginaliów (glos) czynionych na kartach ksiąg liturgicznych (XV-XIX w.), będących ważnym źródłem historycznym do dziejów parafii i cerkwi na terenie przemyskiej eparchii (podstawą badań była bogata kolekcja manuskryptów i starych druków Muzeum Historycznego w Sanoku i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku).

Udostępniając archiwum obligujemy korzystających do przestrzegania poniższych zasad :

- w przypadku niekomercyjnego wykorzystania należy wskazać źródło w następujący sposób: Biskupski R., Archiwum /w/ Archiwum Cerkiewne, zespół archiwalny: Archiwum Romualda Biskupskiego, www.pro-tempus.pl

- w przypadku wykorzystania materiałów do celów komercyjnych prawo autorskie przy Janinie Lewandowskiej w Sanoku.

Designed by BootstrapMade | Updated by Pro Tempus